Logo

Walking the talk: diversity, equity and inclusion at work

Wednesday 3 May 2023

09:00 – 12:00

Designit Oslo

Akersbakken 12, Oslo, Norway

About the event

Organizer: Designit Oslo

Text in English below.
 
For å gå fra intensjon til handling knyttet til mangfold og inkludering, bestemte vi i Designit oss for å starte med oss selv. På tvers av alle nivåer i organisasjonen utstyrte vi de ansatte med kunnskap, språk og verktøy for bedre å gjenkjenne utfordringer i vårt daglige arbeid, så vel som å møte dem. Denne kontinuerlige reisen vi er på for å fremme likhet er vanskelig, men avgjørende for å kunne forme en bedre morgendag for alle vi designer med og for.
 
Vi har satt sammen et halvdagskurs for å dele, basert på vår erfaring, utfordringene og mulighetene som ligger innenfor DEI-landskapet. Vi vil bygge bro mellom teori med handlingsrettede intervensjoner og utstyre deg med noen verktøy som kan brukes i din arbeidshverdag.
 
Vi vil ta for oss spørsmål som:
• Jeg ønsker å ta DEI inn i arbeidet mitt, men hvor skal jeg begynne?
• Hvordan få støtte fra toppen og bunnen i organisasjonen din
• Hvordan bringe DEI inn i organisasjonens spesifikke kontekst?
• Hvilke typer barrierer kan jeg møte på?
• Hva er måter å håndtere konflikter rundt disse temaene på?
• Hvordan kan jeg gå inn for DEI i organisasjonen min?
• Hvordan bringe teori ut i livet?
 
Dette kurset er for deg hvis...
• Du er nysgjerrig på DEI
• Du ser på å implementere mangfoldig, likeverd og inkluderende praksis i organisasjonen din
• Du ønsker å gå inn for endring, men ikke vet hvor du skal begynne
• Du leter etter praktiske råd og handlingskraftig innsikt
• Du ønsker å bygge nettverk med andre likesinnede fagfolk fra en rekke bransjer
 
Innhold
 
Del 1: Bygge et felles fundament
Introduksjon til DEI-relaterte termer for å sikre at vi alle har samme grunnlinje når vi snakker om forskjellige konsepter.
 
Del 2: DEInnsiden ut
Bryte ned kompleksitet. Forstå de ulike nivåene av intervensjon for å muliggjøre endring.
 
Del 3: Fra teori til handling
Hvordan bygge bro over teorien til hverdagen og finne måter å bringe DEI inn i din organisasjons spesifikke kontekst.
 
Del 4: La oss snakke om det
DEI er et omfattende tema. For å sikre at vi diskuterer det som er relevant for å starte endringsarbeid, vil vi legge til rette for en samtale basert på temaer som blir delt i en forhåndsutfylt spørreundersøkelse av kursdeltakerne.
 
Kurset holdes på engelsk av Noemi Fuentes. Prisen er 1350 NOK - inkludert kaffe, snacks og lunsj.

Har du noen spørsmål? Send oss en e-post til kaja.misvaer.kistorp@designit.com
 
 
An introduction to processes and tools that support you and your organisation to act on diversity, equity and inclusion.
 
To set an intentional agenda around the social challenges relating to diversity equity and inclusion (DEI), at Designit, we decided to start with ourselves. Across all levels of the organisation, we equipped the team with the knowledge, language and tools to better recognise challenges in our day to day work as well as to address them. This continuous journey we are on to push for equity and inclusion is tough but essential to be able to shape a better tomorrow for everyone we design with and for.
 
We have put together a half day course to share, based on our own experiences and training, the challenges and opportunities that lie within the DEI landscape. We will bridge theory with actionable interventions and equip you with tools you can use in your everyday work.
 
We will dive into questions like:
• I want to bring DEI into my work, but where to start?
• How to get buy in from the top and the bottom in my organisation?
• How to bring DEI into my organisation’s specific context?
• Which types of barriers might I encounter?
• What are ways of handling conflict around these topics?
• How can I advocate for DEI in my organisation?
• How to bring theory into action?
 
This course is for you if…
• You are curious about DEI
• You are looking into implementing diverse, equitable and inclusive practices into your organisation
• You want to advocate for change but don’t know where to start
• You are looking for practical advise and actionable insights
• You want to network with other likeminded professionals from a variety of industries
 
 
Content
 
Part 1: Building a common foundation
Introduction to DEI related terms to make sure we all have the same base line when talking about different concepts.
 
Part 2: DEInside out
Breaking down complexity. Understanding the different levels of intervention in order to enable change.
 
Part 3: From theory to action
How to bridge the theory to the day to day and finding ways to bring DEI into your organisation's specific context.
 
Part 4: Let’s talk about it
DEI is a vast topic, in order to make sure we discuss what is relevant to kickstart change making, we will facilitate a round table conversation based on topics that will be shared in a pre-filled survey by the course participants.
 
The course will be run in English by Noemi Fuentes. The price is 1350 NOK - coffee, snacks and lunch included.

Do you have any questions? Send us an email to kaja.misvaer.kistorp@designit.com
Map displaying event location

Designit Oslo

Akersbakken 12, Oslo, Norway

Walking the talk: diversity, equity and inclusion at work

Walking the talk: diversity, equity and inclusion at work

Wednesday 3 May 2023

09:00 – 12:00

Designit Oslo

Akersbakken 12, Oslo, Norway

About the event

Organizer: Designit Oslo

Text in English below.
 
For å gå fra intensjon til handling knyttet til mangfold og inkludering, bestemte vi i Designit oss for å starte med oss selv. På tvers av alle nivåer i organisasjonen utstyrte vi de ansatte med kunnskap, språk og verktøy for bedre å gjenkjenne utfordringer i vårt daglige arbeid, så vel som å møte dem. Denne kontinuerlige reisen vi er på for å fremme likhet er vanskelig, men avgjørende for å kunne forme en bedre morgendag for alle vi designer med og for.
 
Vi har satt sammen et halvdagskurs for å dele, basert på vår erfaring, utfordringene og mulighetene som ligger innenfor DEI-landskapet. Vi vil bygge bro mellom teori med handlingsrettede intervensjoner og utstyre deg med noen verktøy som kan brukes i din arbeidshverdag.
 
Vi vil ta for oss spørsmål som:
• Jeg ønsker å ta DEI inn i arbeidet mitt, men hvor skal jeg begynne?
• Hvordan få støtte fra toppen og bunnen i organisasjonen din
• Hvordan bringe DEI inn i organisasjonens spesifikke kontekst?
• Hvilke typer barrierer kan jeg møte på?
• Hva er måter å håndtere konflikter rundt disse temaene på?
• Hvordan kan jeg gå inn for DEI i organisasjonen min?
• Hvordan bringe teori ut i livet?
 
Dette kurset er for deg hvis...
• Du er nysgjerrig på DEI
• Du ser på å implementere mangfoldig, likeverd og inkluderende praksis i organisasjonen din
• Du ønsker å gå inn for endring, men ikke vet hvor du skal begynne
• Du leter etter praktiske råd og handlingskraftig innsikt
• Du ønsker å bygge nettverk med andre likesinnede fagfolk fra en rekke bransjer
 
Innhold
 
Del 1: Bygge et felles fundament
Introduksjon til DEI-relaterte termer for å sikre at vi alle har samme grunnlinje når vi snakker om forskjellige konsepter.
 
Del 2: DEInnsiden ut
Bryte ned kompleksitet. Forstå de ulike nivåene av intervensjon for å muliggjøre endring.
 
Del 3: Fra teori til handling
Hvordan bygge bro over teorien til hverdagen og finne måter å bringe DEI inn i din organisasjons spesifikke kontekst.
 
Del 4: La oss snakke om det
DEI er et omfattende tema. For å sikre at vi diskuterer det som er relevant for å starte endringsarbeid, vil vi legge til rette for en samtale basert på temaer som blir delt i en forhåndsutfylt spørreundersøkelse av kursdeltakerne.
 
Kurset holdes på engelsk av Noemi Fuentes. Prisen er 1350 NOK - inkludert kaffe, snacks og lunsj.

Har du noen spørsmål? Send oss en e-post til kaja.misvaer.kistorp@designit.com
 
 
An introduction to processes and tools that support you and your organisation to act on diversity, equity and inclusion.
 
To set an intentional agenda around the social challenges relating to diversity equity and inclusion (DEI), at Designit, we decided to start with ourselves. Across all levels of the organisation, we equipped the team with the knowledge, language and tools to better recognise challenges in our day to day work as well as to address them. This continuous journey we are on to push for equity and inclusion is tough but essential to be able to shape a better tomorrow for everyone we design with and for.
 
We have put together a half day course to share, based on our own experiences and training, the challenges and opportunities that lie within the DEI landscape. We will bridge theory with actionable interventions and equip you with tools you can use in your everyday work.
 
We will dive into questions like:
• I want to bring DEI into my work, but where to start?
• How to get buy in from the top and the bottom in my organisation?
• How to bring DEI into my organisation’s specific context?
• Which types of barriers might I encounter?
• What are ways of handling conflict around these topics?
• How can I advocate for DEI in my organisation?
• How to bring theory into action?
 
This course is for you if…
• You are curious about DEI
• You are looking into implementing diverse, equitable and inclusive practices into your organisation
• You want to advocate for change but don’t know where to start
• You are looking for practical advise and actionable insights
• You want to network with other likeminded professionals from a variety of industries
 
 
Content
 
Part 1: Building a common foundation
Introduction to DEI related terms to make sure we all have the same base line when talking about different concepts.
 
Part 2: DEInside out
Breaking down complexity. Understanding the different levels of intervention in order to enable change.
 
Part 3: From theory to action
How to bridge the theory to the day to day and finding ways to bring DEI into your organisation's specific context.
 
Part 4: Let’s talk about it
DEI is a vast topic, in order to make sure we discuss what is relevant to kickstart change making, we will facilitate a round table conversation based on topics that will be shared in a pre-filled survey by the course participants.
 
The course will be run in English by Noemi Fuentes. The price is 1350 NOK - coffee, snacks and lunch included.

Do you have any questions? Send us an email to kaja.misvaer.kistorp@designit.com